Fumitake Koga

The Courage To Be Di...

by Ichiro Kishimi, Fumitake Koga