Nikos Kazantzakis

Zorba the Greek

by Nikos Kazantzakis